Zoek
Sluit dit zoekvak.

Waterschap Zuiderzeeland - vergunning Omgevingswet - maken persing en leggen leiding langs gracht URK49 ter hoogte van Noordgat 18 - Keteldiep 3 te Urk

Redactie Urknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Urk.

Aanvraag natuurbeschermingsvergunning

De ingediende aanvraag voor NoordgatKeteldiep 8321ME 188321MH 3 UrkUrk luidt als volgt:

Waterschap Zuiderzeeland - vergunning Omgevingswet - maken persing en leggen leiding langs gracht URK49 ter hoogte van Noordgat 18 - Keteldiep 3 te Urk

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend. Aan Vitens N.V. te Zwolle is een vergunning verleend volgens de Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland. De vergunning is verleend voor het maken van een persing en het leggen van een leiding langs gracht URK49 ter hoogte van de Noordgat 18-Keteldiep 3 te Urk. Datum bekendmaking: 27 mei 2024 Wilt u weten welk besluit in de vergunning is genomen? Dan kunt u de vergunning inzien: op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad door een afspraak te maken via waterprocedures@zuiderzeeland.nl; via het gemeentehuis van de gemeente Urk. Bent u het niet eens met ons besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt volgens de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet vóór het einde van de bezwaartermijn zijn ingediend, ofwel uiterlijk 9 juli 2024 per post zijn verzonden. Het moet binnen een week na afloop van de bezwarentermijn zijn ontvangen bij het waterschap. Uw bezwaarschrift moet ten minste bevatten: De ondertekening van degene die bezwaar maakt; De naam en het adres van degene die bezwaar maakt; De datum waarop het bezwaarschrift is ondertekend; Een omschrijving en het nummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt; De reden (motivering) van het bezwaar. Stuur uw bezwaarschrift aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Heeft uw bezwaar spoed? Vraag de rechter om ‘een voorlopige voorziening’ Ook als u bezwaar maakt, geldt de wijziging van de vergunning direct. Heeft dit grote, negatieve gevolgen voor u? Vraag dan een ‘voorlopige voorziening’ aan bij de rechtbank. U vraagt de rechtbank dan om een speciale regeling voor de periode waarin het waterschap uw bezwaar behandelt. Welke voorwaarden gelden voor een voorlopige voorziening? U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen als uw situatie voldoet aan twee voorwaarden: (1) er is ‘onverwijlde spoed’ nodig en (2) het waterschap heeft nog niet definitief op uw bezwaar gereageerd. Of onverwijlde spoed nodig is, kan een jurist voor u beoordelen. Een kenmerk van onverwijlde spoed is bijvoorbeeld dat de gevolgen van de aangepaste vergunning te groot zijn om later nog terug te draaien. Hoe vraagt u om een voorlopige voorziening? Stuur uw aanvraag voor een voorlopige voorziening aan Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Als uw aanvraag wordt ingewilligd, dan treft de president van de Rechtbank een speciale regeling voor de periode waarin het bezwaar in behandeling is. Voor een voorlopige voorziening betaalt u griffierecht Hoeveel u betaalt, staat op de website van het Ministerie van Justitie www.minjus.nl. Of vraag de kosten op bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank. Heeft u vragen? Mail het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland op waterprocedures@zuiderzeeland.nl. Of bel telefoonnummer (0320) 274 911.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen urk
  2. natuurbeschermingsvergunning