Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ontwerpbesluit gedragscode Flora- en faunawet gemeente Urk

Redactie Urknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Urk.

Aanvraag Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheerBestuur | Gemeenten

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Ontwerpbesluit gedragscode Flora- en faunawet gemeente Urk

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Gedragscode Flora- en faunawet gemeente Urk in ontwerp goedgekeurd. Op 3 maart 2015 is van de gemeente Urk een verzoek ontvangen om goedkeuring van een gedragscode op grond van artikel 16b, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. Deze Gedragscode Flora- en faunawet gemeente Urk geeft regels voor de planning en de uitvoering van werkzaamheden in het kader van bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en werkzaamheden in het kader van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. De beheermaatregelen gaan onder meer over het maaien, snoeien, baggeren, schonen van sloten en onderhoud aan beschoeiing/terreinmeubilair. De ruimtelijke inrichting gaat onder meer over bouw, sloop- en reconstructie, het graven of dempen van watergangen, omvorming van kruidenvegetatie naar gazon en achterstallig baggerwerk. Over dit soort verzoeken beslist de Staatssecretaris van Economische Zaken. Zij heeft besloten de gedragscode in ontwerp goed te keuren. Het besluit is, na definitieve goedkeuring, vijf jaar geldig. Het ontwerpbesluit is geregistreerd onder nummer RVO/2015/130. Een gedragscode gaat over beschermde inheemse planten- en diersoorten zoals bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste en tweede lid, van de Flora- en faunawet. Er geldt een vrijstelling van deze verbodsbepalingen als werkzaamheden plaatsvinden volgens een gedragscode die door de Staatssecretaris van Economische Zaken is goedgekeurd. Het gaat om werkzaamheden voor bestendig gebruik, voor bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Twee dagen na deze bekendmaking kunt u het ontwerpbesluit en de gedragscode inzien. Dit kan, met legitimatie, tussen 8.30 en 17.00 uur bij het servicecenter van het Ministerie van Economische Zaken, Prins Clauslaan 8 in Den Haag. U kunt als belanghebbende binnen zes weken een schriftelijke zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Team Natuur, Postbus 19530, 2500 CM Den Haag. Vermeld in uw zienswijze om welk besluit het gaat. U kunt de stukken ook zien op mijn.rvo.nl -> Vergunning en erkenning aanvragen -> Flora- en faunawet ruimtelijke ingrepen -> Overzicht gedragscodes en besluiten Flora- en faunawet -> Overzicht gedragscodes. Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen urk
  2. Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheerBestuur | Gemeenten